Tango Nuevo

01 – Verano porteno
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

02 – Otono porteno
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

03 – Revirado
Astor Piazzolla
Revirado
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

04 – Revolucionario
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

05 – Marron y azul
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

06 – Le grand tango
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

07 – Invierno porteno
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

08 – Primavera portena
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

09 – bis Libertango
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

10 – bis Oblivion
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

11 – bis Calante
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger

12 – bis Tango
Astor Piazzolla
pianoforte: Jose Gallardo, violino: Sung-won Yun, violino: Hyun-Kyung Sung, violoncello: Hyun-Jung Berger