Omaggio a Keiko Harada - Palazzo del Turismo Millepini - Asiago 9 agosto 2009

Omaggio a Keiko Harada - Palazzo del Turismo Millepini - Asiago 9 agosto 2009

Dettagli

Vol. 5 – ASIAGO FESTIVAL 2009 – Omaggio a Keiko Harada
Palazzo del Turismo Millepini
Asiago 9 agosto 2009

koto: Naoko Kikuchi
flauto barocco: Toshiya Suzuki
violino: Sung-won Yun
violoncello: Julius Berger
violoncello: Hyun-Jung Berger
fisarmonica: Stefan Hussong
pianoforte: Josè Gallardo

1 – Presentazione

2 – Keiko Harada, Suite Cimbra
violino, violoncello e pianoforte

3 – Tradizione Gagaku
fisarmonica e flauto

4 – Presentazione

5 – Keiko Harada, Third Ear Deaf II-b
Fisarmonica e flauto

6 – Brano dalla tradizione giapponese del XVIII secolo
Koto e voce

7 – Presentazione

8 – Keiko Harada, LABYRINTH
violoncello e pianoforte

9 – TRIO
koto, fisarmonica, flauto

10 – BIS:SUITE CIMBRA