11-08-2004 - Ye Eun Choi e Josè Gallardo - 001

11-08-2004 – Ye Eun Choi e Josè Gallardo – 001

11-08-2004 - Ye Eun Choi e Josè Gallardo - 002

11-08-2004 – Ye Eun Choi e Josè Gallardo – 002

11-08-2004 - Ye Eun Choi e Josè Gallardo - 003

11-08-2004 – Ye Eun Choi e Josè Gallardo – 003

11-08-2004 - Ye Eun Choi e Josè Gallardo - 004

11-08-2004 – Ye Eun Choi e Josè Gallardo – 004

11-08-2004 - Ye Eun Choi e Josè Gallardo - 005

11-08-2004 – Ye Eun Choi e Josè Gallardo – 005